Edictes

Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8416 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 13/2019
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8415 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7032 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6425 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte referent a l'organització i delegacions
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6419 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6418 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte referent a l'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6417 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte de delegació de competències del Ple a l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6365 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5192 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2019
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4392 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018