Edictes

Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9592 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici econòmic 2020
Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9483 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 13/2019
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9452 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8416 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 13/2019
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8415 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Anunci d'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7032 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6425 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte referent a l'organització i delegacions
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6419 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6418 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte referent a l'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6417 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES Edicte de delegació de competències del Ple a l'Alcaldia